Wczytuję...
Wczytuję...
Polityka prywatności

Polityka ochrony prywatności i informacje o plikach cookies

Przykładając dużą wagę do ochrony danych użytkowników naszego serwisu internetowego posługujemy się niniejszą Polityką ochrony prywatności. Informujemy, że zbieranie i przetwarzanie przez nas danych jest bezpieczne i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych.

 

1. Definicje

Wszystkie nazwy napisane z dużej litery mają znaczenie nadane im w Słowniczku, który znajduje się w tej sekcji.

Administrator Danych Osobowych - decyduje o środkach i celach przetwarzania danych osobowych. Jest odpowiedzialny za nadzorowanie stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych, w tym w szczególności za przeciwdziałanie dostępowi osób trzecich do systemu, w którym przetwarzane są dane osobowe oraz za podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń w systemie ochrony danych osobowych. Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu niniejszej Polityki ochrony prywatności jest firma Audio-Med Dagmara Fiszerowicz zwana dalej Audio-Med, która reprezentowana jest przez właściciela.

Audio-Med - Audio-Med Dagmara Fiszerowicz z siedzibą w Warszawie 03-729, ul. Targowa 69/71 lok. 10,  NIP: 5212703571, REGON: 012858512.

Dane osobowe - są to zgodnie z RODO wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

Klient - podmiot dokonujący zakupu dobra na rzecz własnej konsumpcji lub w celu dalszej dystrybucji, oraz nabywający prawa do jej własności. Klientem są nie tylko osoby fizyczne, ale także osoby prawne i jednostki administracji publicznej dokonujące zakupów towarów i usług oferowanych na rynku. Na potrzeby tej polityki prywatności przyjmuje się, że użytkownik serwisu internetowego www.audiomed.com.pl staje się również potencjalnym klientem w momencie gdy skontaktuje się z Audio-Med podając swoje dane osobowe. W takim przypadku w dalszej części polityki prywatności określenie Klient będzie tyczyć się również takiego użytkownika.

Produkt - jest zbiorem cech materialnych i niematerialnych, które oferuje sprzedający i nabywa kupujący, akceptując w ten sposób właściwości danego dobra czy usługi jako te, które zaspokajają jego własne potrzeby. Produktem jest więc wszystko to, co można zaoferować na rynku, a więc każde dobro i usługa, które można nabyć, użytkować lub skonsumować, zaspokajając tym samym potrzebę ludzką. Produkt może być więc przedmiotem wymiany. Produkty oferowane przez Audio-Med są dostępne na stronie www.audiomed.com.pl.

Serwis - serwis internetowy firmy Audio-Med. przedstawiający informację o firmie oraz oferowanych przez nią produktach i usługach, zamieszczony pod adresem www.audiomed.com.pl.

Usługa - jest każdą działalnością lub korzyścią nie mającą charakteru materialnego, którą jedna ze stron może zaoferować drugiej, co nie koniecznie musi być związane ze sprzedażą dóbr lub usług w porównaniu do produktu, który można kupić na własność. Usługi oferowane przez Audio-Med są dostępne na stronie serwisu internetowego pod adresem www.audiomed.com.pl.

Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca ze stron serwisu internetowego pod adresem www.audiomed.com.pl, ale nie kontaktująca się w żaden sposób z Audio-Med i nie podająca żadnych swoich danych osobowych.

 

2. Informacje ogólne

Zamieszczona tutaj "Polityka prywatności" określa zasady przetwarzania Danych Osobowych i ich ochrony przez Audio-Med Dagmara Fiszerowicz z siedzibą ul. Targowa 69/71 lok. 10 NIP: 5212703571, REGON: 012858512 oraz objaśnia zasadę stosowania plików cookies w Serwisie internetowym www.audiomed.com.pl. Korzystając z tego Serwisu wyrażasz zgodę na stosowanie plików "cookies" w celach wymienionych w tej Polityką prywatności.

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO"), informujemy, że firma Audio-Med Dagmara Fiszerowicz z siedzibą ul. Targowa 69/71 lok. 10 NIP: 5212703571, REGON: 012858512 jest Administratorem Danych Osobowych podanych przez Klientów.

 

3. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Zbieramy i przetwarzamy dane, które są niezbędne do:

 • Zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży oferowanych przez Audio-Med Produktów i Usług, a także zapewnienia jakości realizowanych Usług, oraz umożliwienie dokonywania płatności za zakupione u nas Produkty i Usługi (art. 6 ust. 1b RODO).
 • Realizacji obowiązków prawnych w tym do celów podatkowych i rachunkowych (wystawianie faktur i dokumentów księgowych oraz ich przechowywanie). Przechowywanie umów, korespondencji i informacji związanych z realizacją umów sprzedaży Produktów i świadczenia Usług, a także rozpatrywania reklamacji (art. 6 ust. 1c RODO).
 • Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Audio-Med m.in. ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń, weryfikacji wiarygodności płatniczej, udzielenia odpowiedzi na skierowane zgłoszenia, pytania i skargi w terminie ustalonym przepisami, marketingu Usług własnych, przekazania informacji na temat aktualnej oferty, analiz statystycznych i badań marketingowych na potrzeby własne, kontaktowania się w celach związanych ze świadczeniem Usług i sprzedażą Produktów. (art. 6 ust. 1f RODO).

 

4. Jakie dane osobowe zbieramy i przetwarzamy

W trakcie rejestracji wizyty i/lub dokonywania zakupu Produktu lub Usługi przez Klienta, wymagamy podania następujących danych:

 • Imię i nazwisko
 • Adres zamieszkania
 • Nr telefonu
 • Adres e-mail

Przy realizacji Umowy świadczenia przez nas Usług i sprzedaży Produktów nie jest obligatoryjne podanie wszystkich wyżej wymienionych Danych Osobowych. Przetwarzamy dane tylko niezbędne do realizacji wybranego przez Klienta przedmiotu umowy oraz wybranej przez niego formy kontaktu.

Podanie Danych Osobowych przez Klienta oraz wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie tych danych jest dobrowolne, jest także warunkiem zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży. Podanie danych następuje w sposób osobisty w siedzibie i oddziałach firmy Audio-Med., w sposób telefoniczny lub elektroniczny, przez przesłanie do nas korespondencji e-mail.

Konsekwencją niepodania Danych Osobowych i nie wyrażenia zgody na ich przetwarzanie może być brak możliwości zawarcia Umowy sprzedaży Produktów i Usług oferowanych przez Audio-Med.

 

5. Jak długo przetwarzamy dane

Dane osobowe przetwarzamy nie dłużej niż jest to konieczne. Przede wszystkim do czasu niezbędnego do rozliczeń podatkowych lub wygaśnięcia roszczeń, o ile przepisy nie nakazują nam wcześniej usunięcia danych. Maksymalny okres przechowywania danych Klientów w celach rozliczeniowych wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany ze świadczoną Usługą. W przypadku korespondencji e-mail czas przechowywania jej jest ograniczony do 30 dni. Po tym terminie korespondencja mailowa zostaje bezpowrotnie skasowana.

 

6. Przekazywanie danych

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. Możemy przekazywać Dane Osobowe Klienta podmiotom wspierającym nas w świadczeniu Usług drogą elektroniczną w tym realizujące Usługi płatnicze, kredytowe, finansowe (np. rachunkowość prowadząca naszą księgowość). Podmiotom świadczącym dla nas Usługi konsultacyjne, prawne, pocztowe i kurierskie oraz nabywającym wierzytelności w razie nieopłacenia w terminie przez Klienta wystawionych przez nas faktur. Dane udostępnione będą na zasadzie wiedzy koniecznej pozwalającej na realizację przedmiotu umowy. Przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie.

Audio-Med może mieć obowiązek udzielania informacji i udostępnienia danych Klienta upoważnionym służbom i organom władzy publicznej (np. Policji, Prokuraturze, Sądom, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dane te mogą zostać udostępnione bez wiedzy i zgody Klienta na podstawie obowiązujących przepisów prawa, wyłącznie wtedy gdy legalność żądania zostanie zweryfikowana o stosowną podstawę prawną.

 

7. Czy dane zostaną przekazane poza (EOG) Europejski Obszar Gospodarczy

Nie przekazujemy i nie planujemy przekazywać danych Klientów poza EOG.

 

8. Prawa klientów, których dane osobowe są przetwarzane

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych (RODO) Klient ma prawo do:

 • Sprostowania swoich danych - poprawienia danych osobowych jeśli są one błędne, niekompletne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się.
 • Usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie - jeśli są nieprawdziwe, zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane ( "prawo do bycia zapomnianym").
 • Ograniczenia przetwarzania danych - wstrzymanie operacji na danych (czasowe lub stałe) wyłącznie do ich przechowywania jeśli Klient ma zastrzeżenia co do prawidłowości swoich danych, uważa że nie powinniśmy przetwarzać jego danych, ale jednocześnie nie chce, abyśmy je usunęli, dane nie są nam potrzebne, ale Klient potrzebuje ich w związku z dochodzeniem roszczeń.
 • Wyrażenia sprzeciw wobec przetwarzanych danych - jeśli wyrażony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania danych Klienta, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie czy powinniśmy je dalej przetwarzać.
 • Wycofania zgody - w dowolnym momencie Klient może wycofać wcześniej udzieloną zgodę, którą wyraził. Od otrzymania takiej dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez niego celu.
 • Dostępu do danych - uzyskanie informacji o przetwarzanych przez nas danych Klienta na podstawie złożonego wniosku.
 • Wniesienia skargi - złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Z wyżej wymienionych praw może skorzystać każdy Klient składając wniosek osobiście w siedzibie naszej firmy, wysyłając listownie na adres siedziby naszej firmy, lub droga elektroniczną na adres mailowy biuro@audiomed.com.pl..

Zakres każdego z wyżej wymienionych praw oraz sytuację, kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To z którego uprawnienia może skorzystać Klient, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystania przez nas danych Klienta oraz do celu ich przetwarzania.

Audio-Med w terminie 30 dni od otrzymania dyspozycji udzieli Klientowi informację o podjętych działaniach w związku z wysuniętym żądaniem. W razie potrzeby termin realizacji żądania Klienta może zostać przedłużony o kolejne 30 dni z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań.

W celu realizacji żądania jesteśmy uprawnieni do weryfikacji tożsamości Klienta, aby jego dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.

 

9. Jak pozyskujemy dane osobowe

Audio-Med pozyskuje informacje o Klientach w następujący sposób:

 • Przez dobrowolne przesłanie ich przez Klienta pocztą elektroniczną e-mail na adresy Audio-Med.
 • Przez dobrowolne podanie ich przez Klienta w trakcie rozmowy telefonicznej z naszymi pracownikami.
 • Przez dobrowolne podanie ich przez Klienta będącego w siedzibie lub oddziałach naszej firmy.

Oprócz danych przesłanych nam pocztą elektroniczną przez Klienta możemy również zapisać automatycznie informacje o dacie i godzinie nadejścia zapytania do naszego serwera.

 

10. Pliki "cookies"

W naszym Serwisie internetowym używamy pliki "cookies", służące do zbierania i przetwarzania danych w celu analizowania ruchu na stronach naszego Serwisu.

Pliki "cookies" to dane informatyczne, pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika jakim jest komputer, tablet, smartphone lub inne urządzenie wyposażone w przeglądarkę pozwalającą przeglądać strony WWW. "Cookies" przechowywane są w przeglądarce lub na dysku twardym urządzenia Użytkownika przeglądającego strony internetowe na których stosowane są pliki "cookies".

Tzw. ciasteczka czyli pliki "cookies" przeważnie zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, unikalny numer oraz czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym. Używane są zazwyczaj do rozpoznawania urządzenia Użytkownika przy ponownym połączeniu ze stroną internetową z której pochodzą.

Pliki "cookies" nie służą do ustalenia tożsamości Użytkownika, ale pozwalają dokładniej określić indywidualne potrzeby Użytkownika posługującego się danym urządzeniem i dzięki temu oferować lepsze Usługi i bardziej dopasowane do jego wymagań, a także ułatwiać połączenie z interesującymi Użytkownika witrynami.

 

11. W jakim celu stosujemy pliki "cookies"

Stosowane przez nas pliki "cookies" pozwalają dopasować zawartości strony internetowej i jej funkcji do preferencji Użytkownika w przypadku ponownej wizyty.

Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które informują nas w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron internetowych naszego Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich nawigacji i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika.

 

12. Jakich plików "cookies" używamy?

Na stronach naszego Serwisu internetowego stosujemy 2 rodzaje plików "cookies" opisanych poniżej.

Ze względu na czas przez jaki pliki "cookies" są umieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika stosujemy zarówno pliki "sesyjne" (session cookies) umieszczone tymczasowo na czas sesji (na czas korzystania z przeglądarki) i które są usuwane po wylogowaniu się, opuszczeniu strony lub zamknięciu przeglądarki oraz pliki "stałe" (persistent cookies), które nie są kasowane i pozostają w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies", bez okresu ważności lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Stosujemy pliki "cookies" własne oraz zewnętrzne pochodzące z sieci reklamowej Google. W przypadku zewnętrznych pików "cookies" mogą być one wykorzystane do tworzenia anonimowych statystyk odwiedzin naszego Serwisu, w tym zachowania informacji o ścieżce nawigacji Użytkownika lub/i czasie pozostawania przez niego na stronach Serwisu. Nie zbieramy żadnych informacji pozwalających na zidentyfikowanie Danych Osobowych konkretnego Użytkownika - dane zbierane są anonimowo.

 

13. Blokowanie i usuwanie plików "cookies"

Przeglądarki stron internetowych przeważnie domyślnie pozwalają na przechowywanie plików "cookies" w urządzeniu końcowym Użytkownika. Zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 21.12.2012 r., poz. 1445) pozostawienie ustawień przeglądarki, które umożliwiają zapisywanie plików "cookies" po wyświetleniu się informacji na temat plików "cookies" używanych na stronie internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na stosowanie plików "cookies" w tejże stronie internetowej.

Użytkownik może w dowolnym momencie dokonać zmiany w ustawieniach swojej przeglądarki tak, aby uniemożliwić zamieszczenia plików "cookies" na jego urządzeniu oraz usunąć zapisane już pliki "cookies".

Usunięcie lub blokada w przeglądarce plików "cookies" może spowodować, że niektóre funkcje naszego Serwisu nie będą funkcjonowały poprawnie.

Możliwe jest również automatyczne blokowanie plików "cookies". Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać wybierając i klikając w nazwę przeglądarki/systemu z listy poniżej.

Chrome

Firefox

Internet Explorer

Opera

Safari

Blackberry

Safari (OS)

Windows Phone

Informacje wynikające z plików "cookies" o preferencjach Użytkownika gromadzone przez sieć reklamową Google, Użytkownik może przeglądać i edytować za pomocą narzędzia dostępnego pod adresem https://www.google.com/ads/preferences/.

 

14. Zabezpieczenie danych osobowych

W celu zabezpieczenia Danych Osobowych Użytkownika przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, zebraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, stosowane są środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

W szczególności Administrator Danych Osobowych wykorzystuje środki techniczne zapobiegające przed pozyskiwaniem lub modyfikowaniem danych przez osoby nieuprawnione. Administrator Danych Osobowych zabezpiecza zbiory danych przed dostępem podmiotów nieupoważnionych.

 

15. Kontakt

Użytkownik może skontaktować się z Audio-Med. w dowolnym czasie w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Audio-Med wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego Dane Osobowe, a także w celu zgłoszenia wszelkich zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji i danych. W tym celu Użytkownik powinien skontaktować się korzystając z adresu biuro@audiomed.com.pl.

 

16. Zmiana Polityki Ochrony Prywatności

Audio-Med zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Ochrony Prywatności. Jednocześnie zapewniamy, iż wynikające z tego dokumentu prawa Użytkownika nie zostaną ograniczone bez jego zgody. Wszelkie zmiany dotyczące Polityki Ochrony Prywatności będą publikowane w Serwisie pod adresem www.audiomed.com.pl.

 

17. Kontakt z organem nadzorczym

W sprawach związanych ze stosowaniem i realizacją niniejszej Polityki Ochrony Prywatności i przetwarzaniem Danych Osobowych, Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.